Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 


 1. Algemeen

  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidsverzorging Wendy en een client waarop Schoonheidsverzorging Wendy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. Inspanningen schoonheidssalon

  De schoonheidsspecialiste van Schoonheidsverzorging Wendy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

  De schoonheidsspecialiste van Schoonheidsverzorging Wendy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  De schoonheidsspecialiste van Schoonheidsverzorging Wendy zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

  3. Afspraken

  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidsverzorging Wendy melden(telefonisch, mail, whatsapp of privébericht via de facebookpagina van de salon). Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidsverzorging Wendy het halve honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

  Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

  Schoonheidsverzorging Wendy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden.

  Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat enkel ziekte van de client zelf.

  4. Persoonsgegevens & privacy

  De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  5. Betaling

  Schoonheidsverzorging Wendy vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de facebookpagina en website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

  6. Aansprakelijkheid

  Schoonheidsverzorging Wendy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidsverzorging Wendy is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. Alle opdrachten van cliënt aan Schoonheidsverzorging Wendy worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt. Cliënt verklaart bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen. 

 

Schoonheidsverzorging Wendy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

Permanente Make up:

Door opdracht te geven tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen. Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

Cliënt geeft een opdracht aan Schoonheidsverzorging Wendy, hierbij verklaart Schoonheidsverzorging Wendy dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Schoonheidsverzorging Wendy kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken. Ondanks dat Schoonheidsverzorging Wendy haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief. Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Schoonheidsverzorging Wendy dit (medisch) niet verantwoord vindt mag Schoonheidsverzorging Wendy deze nabehandeling weigeren.

Schoonheidsverzorging Wendy is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Schoonheidsverzorging Wendy niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten. Schoonheidsverzorging Wendy is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

Voor het geval Schoonheidsverzorging Wendy aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Schoonheidsverzorging Wendy voor de desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Schoonheidsverzorging Wendy ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. 

 7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidsverzorging Wendy.

Schoonheidsverzorging Wendy moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidsverzorging Wendy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidsverzorging Wendy het product vervangen. Indien aantoonbaar dat het product zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt kan het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal worden vergoed. Indien Schoonheidsverzorging Wendy en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

Schoonheidsverzorging Wendy geeft de cliënt een  week (7 dagen) garantie op een gelaatsbehandeling, producten.

Deze garantie vervalt indien, indien:
De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd;
De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Gelaatsbehandeling:

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 1. Beschadiging en/of diefstal

  Schoonheidsverzorging Wendy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

  Schoonheidsverzorging Wendy meldt diefstal altijd bij de politie.

   10. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidsverzorging Wendy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsverzorging Wendy en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidsverzorging Wendy. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.